جهت ثبت نام در کلاسهای آموزش از راه دور ابتدا به جدول کلاسهای همراز (www.hamraaz.ir) مراجعه نموده و پس از انتخاب درس و استاد مربوطه و واریز وجه ثبت نام به مبلغ ماهانه ۶۰ هزار تومان به شماره حساب ۵۸۹۲۱۰۱۰۸۴۴۸۴۵۰۶ بانک سپه بنام نشریه زیر و بم و در دست داشتن اسکن فیش واریزی اقدام به پر کردن فرم زیر نمایید.

پر کردن تمام فیلدها بجز بخش پیام الزامیست


Acceptable file types: doc,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.