آپارتمانی مخفی در برج ایفل!

 آپارتمانی مخفی در برج ایفل! در نوک برج ایفل آپارتمانی مخفی با پیانویی بزرگ وجود دارد.…