اطلاعات گردشگری و توریستی ازبکستان

ازبکستان کشوری خشک و محصور در خشکی است. ازبکستان به همراه لیختن اشتاین دو کشور افزون…