دستگاه ها و گوشه های موسیقی سنتی ایرانی

دنیای موسیقی سنتی ایرانی، بزرگ و برای خیلی هایمان نسبتا ناشناخته است. بیایید با دستگاه ها…

معرفی دستگاه های موسیقی سنتی ۲

دستگاه نوا این دستگاه در گذشته جزیی از دستگاه شور بوده است. دستگاه نوا را آوازی…