زیروبم: پشت پرده جشنواره در یک دقیقه و ۲۸ ثانیه!

زیروبم: پشت پرده جشنواره در یک دقیقه و ۲۸ ثانیه! بدون شرح! بدون تیتر، قضاوت با…