زیروبم ۲۵۰: مخالفت جمشید مشایخی با فرزندش

زیروبم ۲۵۰: مخالفت جمشید مشایخی با فرزندش خاطره ای از استاد مرحوم جمشید مشایخی به روایت…

زیروبم ۲۵۰: مخالفت جمشید مشایخی با فرزندش

زیروبم ۲۵۰: مخالفت جمشید مشایخی با فرزندش نادر مشایخی در زیروبم چهره ها خاطره ای از…