شهر تون شهر تاریخی استان خراسان

در گذشته شهر فردوس را با نام تاریخی تون می شناخته اند و با تخریب شدن…