چطور بفهمید لایت ورکر هستید؟

ما لایت ورکر ها یا کارگزاران نور ویژه نیستیم. بلکه در این بهبوهه که به طرز…