مدیتیشن یا بی ذهنی و روش های آن

مدیتیشن از بی ذهنی است. حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص. در حالت عادی آگاهی…