مدیتیشن یا بی ذهنی و روش های آن

مدیتیشن از بی ذهنی است. حالتی است از آگاهی بی اندازه خالص. در حالت عادی آگاهی…

مرحله مراقبه

مرحله مراقبه چه وقت از این فرایند استفاده کنید: هنگامی که می خواهید مقاومت درونی شما…