ارتباط معماری و موسیقی

ساده ترین و پوسته ای ترین رابطه معماری و موسیقی، که اتفاقا اغلب از آن سخن…