گفتگوی زیروبم با کامبیز دیرباز به بهانه شرایط خاص

انتشار گفتگوی مجله زیروبم با کامبیز دیرباز اردیبهشت ۹۵ به بهانه پخش سریال شرایط خاص گپی…