اطلاعات گردشگری و توریستی ازبکستان

ازبکستان کشوری خشک و محصور در خشکی است. ازبکستان به همراه لیختن اشتاین دو کشور افزون…

اطلاعات توریستی کشور اتریش

اتریش یکی از کشورهاي اروپاي غربی است. حدود ٪۶۰ این کشور را رشته کوههاي آلپ شرقی…

آلبانی کشور مسلمان نشین اروپایی

جمهوری آلبانی کشوری است واقع در جنوب شرق اروپا و مشرق دریای آدریاتیک وسعت آن ۲۸۷۴۸…

اطلاعات توریستی آفریقای جنوبی

جمهوري آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است.…