صفحه اصلی مجله زیروبم

شعر طنزی برای هواداران نوشابه

شعر طنزی برای هواداران نوشابه بخدا فاز تو! مرا کشته غیر از این، گاز تو مرا…