گفتگوی زیروبم با بابک نهرین و علیرضا رنجی پور

گفتگوی زیروبم با صمد و ممد (زوج کمدین آذری) – زیروبم ۲۲۶ بابک نهرین: هنوز آنقدر…